Nepali / नेपाली

पैसा राख्नुहोस्।
यो तपाईं कै पैसा हो।

तपाईंले पाउन योग्य हुन सक्ने सरकारी सहायता पाउन नगुमाउनुहोस्।